9 دی تجلی هویت و ماهیت انقلاببه گزارش زاهدان بلاگ به نقل از همه با هم، پوستر سخنان مقام معظم رهبری در خصوص حماسه 9 دی بر روی این پایگاه قرار گرفت.