روز جوان یادبود یکی از روزهای جوانی هزاران جوان است که در این سرزمین روزگار سپری می کنند.

تمامی سال، روزهای عمر جوانانی است که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، جوانانی که در آیین نامه ها و اساسنامه های سازمان ها و نهادهای دولتی در اولویت هستند اما در عمل شاید افرادی بی تأثیر و فراموش شده باشند! به یقین آینده هر جامعه و نظامی در گرو سرمایه های انسانی آن است و در صورتی که این سرمایه ها در مسیر صحیح و درست خود رشد و پرورش یابند، زمینه تحول و توسعه را به خوبی ایجاد می کنند، خوب است تا به واسطه روز جوان بار دیگر به این سرمایه حیاتی نگاهی دوباره بیندازیم تا ببینیم به عنوان یک کشور جوان چقدر فرصت و امکان جوانی کردن در شهر و روستا را پدید آورده ایم؟ چقدر روزنه و پنجره ای برای دیدن، راه و هدف برای رفتن و رسیدن و انگیزه و امکان برای ماندن و جوانی کردن به وجود آمده است، این بازنگری شاید باعث شود تا روز جوان تقویمی به روزهای واقعی جوانی تبدیل شود و دریابیم زندگی جوانانی که امروز در تنگناهای زندگی با بی خیالی طی می شود، آینده سرزمینی است که دوستش داریم.هر جوان در دهه سوم زندگی خود با کابوسی از «چه کنم» روبه رو می شود. آنچه در کودکی و نوجوانی آموخته و آنقدری که در دبستان و دبیرستان و دانشگاه تجربه اندوخته، شاید چندان ربطی به زندگی جاری در جامعه نداشته باشد. چقدر خوب می شد اگر برای این کابوس جوانان برنامه و نقشه ای وجود داشت تا قدری از این سردرگمی آنها بکاهد. شاید بد نباشد در روز جوان، در خیابان ها و کوچه ها، در معابر و چهارراه ها به لابه لای این جمعیت پیاده روها نگاه کنیم و جویای حال جوانان سرزمینمان شویم.