این روزها تجمل گرایی ، فخر فروشی و چشم و هم چشمی در بین خانواده ها مرسوم شده بگونه ای که این مهم یکی از پدیده های نابهنجار اجتماعی و یک بیماری روان شناختی است که پیامدهای زیانباری بر اقتصاد سالم خانواده و جامعه برجا می گذارد از اینرو تجملگرایی یکی از بزرگترین آفتهای زندگی به حساب می آید که گاها باعث فروپاشی کانون گرم خانوادگی نیز می شود.


از آنجایی که چشم و هم چشمی یکی از سبک های زندگی مدرن است باید گفت تجملات و هزینه های غیر ضروری در زندگی روزمره به خصوص در هنگام ازدواج جوانان از جمله عواملی است که منجر به بروز اختلافات و ایجاد تنش بین خانواده ها می شود.
در قرآن کریم از تجملگرایی و ناز پروردگی به عنوان اسراف یاد می شود بگونه ای که در آیات مختلف این مهم موررد نکوهش قرار گرفته است.
در گذشته افراد با هر شرایطی زندگی می کردند و از یکدیگر توقعات خاصی نداشتند اما امروز مردان بعلت شرایط کار و اقتصادی امکان برآورده کردن همه انتظارات زنان را ندارند که این مهم باعث شده تا زنان بعلت رقابت های ناآگاهانه و زیاده خواهی اقدام به فروپاشی زندگی خود کنند.
چشم و هم چشمی، تجمل گرایی و اسراف از جمله عواملی است که دوام زندگی زناشویی را کم می کند از اینرو بهتر است افراد توقعات خود را پایین آورده و به دنبال زندگی ساده و به دور از تجملات باشند.