همه با هم، فوتونیوز شماره 4 با موضوع "نقض برجام منتشر شد.