پایه های هر جامعه ریشه در ارزش، آرمان و باورهای دینی واعتقادی آن دارد که برای خدشه وارد کردن به آن کافیست فرهنگ آن جامعه را نشانه گرفت وافراد جامعه را از خود بیگانه کرد تا برخلاف آنچه که باور دارند، عمل کنند ازاینرو استفاده بی رویه از ماهواره وفضای باز اینترنت از جمله عوامل افول فرهنگ است که دشمن آن را سر لوحه کار خود در به انحطاط کشیدن جوامع قرار داده است.
 تماشای بیش از حد سریال های ماهواره ای علاوه بر سست کردن بنیان خانواده ها منجر به افزایش فرهنگ غربی و بالا رفتن سن ازدواج در افراد شده چرا که افراد با الگو گیری از فرهنگ غرب نسبت به ازدواج بی میل شده و به زندگی مجردی روی آورده اند.

ماهواره یک فضای باز محسوب می شود که نمی توان افراد را از تماشای آن بازداشت از اینرو پرخاشگری، عصبانیت، مفاسد اخلاقی واجتماعی از جمله مفاسد استفاده از این ابزار در خانه محسوب می شود.