دشمنان انقلاب همواره از هر طریقی درصدد ضربه زدن به ایران اسلامی هستند زیرا در عرصه جنگ سرد نتوانستند به مقابله و ایستادگی با غیورمردان این مرزو بوم بپردازند و پس از آن نیز دستاوردهای بزرگ ملت ایران در دوران طلایی هشت سال دفاع مقدس که نمونه بارز آن پیروزی شکوهمند ایران اسلامی است، باعث شد تا دشمنان در اجرای اهداف و سناریوهای شوم خود ناکام بمانند از همین رو با ورود به عرصه جنگ نرم تمام توان و همت خود را بکار گرفته اند به گونه ای که هر روز شاهد افزایش تعداد شبکه های گوناگون ماهواره ای هستیم که عمده هدف از تماشای برنامه آنها نیز فروپاشی کانون گرم خانواده ها، تغییر باور ها و ارزش ها دینی، معنوی و اعتقادی در هر شخص و یا گروهی است.
از آنجایی که دشمن راه نفوذ خود به بدنه این ملت و مرز و بوم را از این طریق احساس کرده همواره سعی دارد تا با تنوع در برنامه های چنین شبکه هایی و سرگرم کردن افراد به اهدافی که در سر می پرورانند نزدیک تر شود.
در این برهه از زمان بشقاب های سمی بر روی اکثر پشت بام خانه ها خودنمایی می کند. از اینرو ماهواره یکی از مجموعه وسایلی بشمار می آید که در زندگی انسان ومخصوصا جوانان اثرات منفی زیادی گذاشته به گونه ای که تبعات منفی آن بیشتر از اثرات مثبت بوده و باعث انحراف جوانان و همچنین گرایش برخی از آنان به سمت فرهنگ غربی شده است.
براستی که شبکه های ماهواره ای بعنوان علمدار جنگ نرم علیه ایران اسلامی بکار گرفته شده اند تا اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی را با رنگ و لعاب خاص زیر سوال برده که این مهم خود منجر شده برخی از افراد به ویژه جوانان از راه خدا و پیامبر منحرف شوند.