«دبیرستان پروین» قدیمی ترین دبیرستان دخترانه استان است که در سال تحصیلی 22-1321 توسط اداره فرهنگ مکران از محل اعتباری که به نام آموزشگاه های ملی زاهدان در بودجه منظور شده بود، تأسیس شد و دبیرستان ملی دوشیزگان زاهدان نام گرفت.

به علت کم بودن آمار دانش آموزان، اعتبار مزبور با درخواست های مکرر اهالی زاهدان به ویژه کارمندان و کاسبان این شهر پس از دو سال توسط وزارت فرهنگ مکران برای تأسیس کلاس اول دبیرستان در زاهدان پرداخت شد و به این ترتیب در سال تحصیلی 26-1325 کلاس اول دبیرستان در زاهدان افتتاح و نام دبیرستان دخترانه پروین دخت بر آن نهاده شد. اولین مدیر مدرسه دبیرستان پروین خانم «سلطنت میمندی نژاد» بود که همزمان مدیریت دبستان شش کلاسه ایراندخت را نیز برعهده داشت. در این زمان در فرهنگ مکران فرد دارای مدرک لیسانس وجود نداشت به همین دلیل مواد درسی این دبیرستان به وسیله معلمان رسمی و غیررسمی دیپلمه تدریس می شد. دبیرستان پروین زاهدان در سال تحصیلی 26-1325، سیزده دانش آموز داشت که در پایان سال تحصیلی 10 نفر قبول و 2 نفر مردود شدند و یک نفر در امتحانات شرکت نکرد. در پایان سال تحصیلی 27-1326 کلاس دوم دبیرستان تاسیس شد و از ده نفر کلاس اول 9 نفر قبول شدند و یک نفر مردود شد و از 9 نفر کلاس دوم هر 9 نفر قبول شدند.  در سال تحصیلی 28-1327 کلاس سوم دبیرستان گشایش یافت. در این سال دبیرستان پروین دخت از دبستان شش کلاسه ایراندخت تفکیک شد. مدیریت دبستان ایراندخت به خانم «یاسایی» سپرده شد و مدیریت دبیرستان در اختیار خانم «میمندی نژاد» باقی ماند. در آخر سال تحصیلی 28-1327 از هفت دانش آموز کلاس اول 6 نفر قبول شدند و «گیتی دخت زنگنه» شاگرد اول شد. از شش نفر دانش آموز کلاس دوم هر 6 نفر قبول شدند و «طاهره بابایی» شاگرد اول و از شاگردان کلاس سوم هر 5 نفر قبول شدند و «ربابه بابایی» شاگرد اول شد. دبیرستان دخترانه پروین زاهدان اکنون نیز با همین نام مشغول فعالیت است.