همه با هم، پوستر سخن مقام معظم رهبری در خصوص استاد شهید مرتضی مطهری بر روی این پایگاه قرار گرفت.