سکوت همه جا را فرا گرفته هیچ کدام غرورشان را زیر پا نمی گذارند تا با یکدیگر آشتی کنند حتی حضور خود در خانه را نیز با صدای محکم در خانه اعلام می کنند گویا پتکی بر سرت اصابت می کند.
برای همه ما اتفاق افتاده است گاهی وقتها بدون هیچ دلیلی با یکدیگر قهر می کنیم؛ وقتی چیزی باب میلمان نباشد آنقدر بر سر آن بحث و ناسازگاری می کنیم تا از درون احساس آرامش کنیم. فرق نمی کند بر سر چه موضوعی مهم این است که مخالفت خود را با آن موضوع اعلام کنیم؛ قهر کردن هایی که نه تنها راه حل مشکلات نیست بلکه باعث کینه و کدورت بین افراد می شود.
در این زمینه کارشناسان معتقد هستند نوشتن نامه بعد از دعوا و مشاجره را راهکاری برای رفع کدورت بین افراد به ویژه زوج های جوان است زیرا بیان احساسات و عواطف باعث می شود تا طرف مقابل نیز برای رفع مشکلات خود گام بردارد که این مهم خود زمینه آشتی کردن بین آنها را افراهم می کند.