یکی از دغدغه های جمهوری اسلامی ایران همواره پیرامون مباحث خودکفایی، استقلال در اقتصاد و تولید دانش می باشد تا از این طریق از وابستگی به درآمدهای نفتی و کشورهای بیگانه فاصله گرفته و با افزایش در تولیدات داخلی و استفاده از پتانسیل و ظرفیت های موجود در کشور بتوان به این مهم دست یافت.از اینرو رهبر انقلاب اسلامی در سالهای اخیر توجه به این مهم را امری ضروری بیان کردند و به همین منوال اقدام به نامگذاری سالها نمودند بگونه ای که سال 1395 را بعنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل معرفی کردند تا شاهد اجرایی و عملی شدن اهداف و پروژه هایی باشیم که با تکیه بر آنها بتوان به اقتصادی شکوفا دست یافت.

در همین رابطه شهید مطهری نیز مطالب ارزشمندی در مورد مبانی و اصول اقتصادی اسلام مطرح کرده است که مختصری از آن را در ذیل جهت افزودن به آگاهی افراد درج نموده ایم.

مطابق با دیدگاه های اقتصادی شهید مطهری، یکی از تفاوت های نظام اقتصادی اسلام و دیگر مکاتب اقتصادی در آن است که نظام اقتصادی اسلام هم به فرد و هم به جامعه اصالت داده است و حاکمیت فرد و جامعه از دیدگاه اسلام به معنای حاکمیت احکام شرعی است.

وی در مطالب خود می گوید که نظام اقتصادی اسلام با احترام به فرد و هم چنین اصیل شمردن اجتماع و امت، ضمن محترم شمردن مالکیت خصوصی در کنار آن، مالکیت دولتی و عمومی را نیز تجویز می نماید. در نظام سرمایه داری حاکمیت مصرف کننده وجود دارد و مطابق جمله معروف آدام اسمیت هرگاه هر کسی، منافع خودش را حداکثر کند، منافع جامعه هم تامین خواهد شد و بر همین اساس مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی و دخالت حداقل دولت تجویز می شود؛ و در نظام سوسیالیستی، اصالت به جمع داده می  شود که پیامد آن دخالت گسترده دولت در اقتصاد است. در اندیشه های ایشان اجتماع فقط مجموع افراد نیست بلکه اجتماع بیش از مجموع افراد است.

در آثار شهید مطهری می توان اهداف فراوانی برای نظام اقتصادی وجود دارد که اهم آن شامل تربیت مردم، برقراری امنیت، استقلال اقتصادی، رشد اقتصادی وعدالت اجتماعی- اقتصادی می باشد.

در تمام نظام های اقتصادی، امنیت شرط اساسی ایجاد رشد و توسعه است، اما آنچه در سایر نظام ها به عنوان امنیت ذکر می شود، امنیت سرمایه گذاری است، در حالی که در نظام اقتصادی اسلام امنیت کامل مطرح است.

 

رهبر انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی فرمودند:

 

« راه مقابله با فشارهای اقتصادی [دشمن] اجرای( اقتصاد مقاومتی) است »

 

هدف دشمن ...

 « همه‌ى کسانى که ناظر مسائل گوناگون بودند، میتوانستند حدس بزنند که هدف دشمن، فشار اقتصادى بر کشور است. معلوم بود و طراحى‌ها نشان میداد که اینها میخواهند بر روى اقتصاد کشور متمرکز شوند. اقتصاد کشور ما براى آنها نقطه‌ى مهمى است»

« هدف دشمن این بود که بر روى اقتصاد متمرکز شود، به رشد ملى لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملى دچار اختلال و خطر شود، مردم دچار مشکل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسلامى جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن این است، و این محسوس بود؛ این را انسان میتوانست مشاهده کند»