ماهواره همان ابزاری که توسط بیگانگان برای فروپاشی کانون گرم در خانواده های ایرانی بکار گرفته شد تا با نفوذ در هر خانه و کاشانه ای عقاید و باورها را سست و تخریب کند.

در این برهه از زمان که در جنگ نرم و رجنگ رسانه ای با دشمن مواجه هستیم این جعبه جادویی توانسته با تغییر باور و اعتقادات برخی از افراد جامعه به ویژه  زنان و جوانان آنها را به سمت فرهنگ غربی سوق دهند تا بدین طریق به اهداف شوم خود نائل آیند.

از همین رو در کشور ما بیشترین مخاطبان تلویزیون را زنان تشکیل می‌دهند که این امر باعث شده برنامه‌های این نوع شبکه‌ها با هدف ‌قرار دادن شخصیت زن و القا کردن فرهنگ غربی به او بتوانند شخصیت حقیقی زن مسلمان ایرانی را متزلزل کرده و بنیان خانواده را به‌شدت تضعیف کنند.

گسترش و استفاده افراطی ماهواره‌ها با کارکرد متنوع خود و دگرگون‌سازیهای پیوستهاش، رفته‌رفته آسیب‌پذیر شده و استحکام خانواده را به مخاطره می‌اندازند. در این صورت خانواده، قویترین عامل دوام و رشد خود را که عاطفه و صمیمیت میان اعضاست، به دست فراموشی می‌سپارد.

 برنامه‌های ماهواره‌ به تدریج جای ارتباط بین فردی از نوع چهره به چهره را گرفته و توانسته‌اند ‌فضای انفرادی را به‌جای فضای جمعی و اجتماعی خانواده حاکم کنند، به گونه‌ای که در ابتدا به افزایش فردگرایی و کاهش جمع‌گرایی منجر شده و با رخنه در محیط گرم خانواده ترویج مفاسد دینی، عفاف‌زدایی و ایجاد حس رقابت زن و شوهر نسبت به یکدیگر، عامل مهمی در آسیب رساندن به انسجام خانواده شوند. در کشور ما بیشترین مخاطبان تلویزیون را زنان تشکیل می‌دهند.