همواره شاهد آنیم که آمریکایی ها برای ضربه زدن به انقلاب از هیچ روزنه ای دریغ نکرده که این مهم چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به وضوح قابل مشاهده است از کودتای 28 مرداد و کودتای نوژه گرفته تا حمله ناکام نظامی به ایران در قضیه طبس، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس و کمک بی چون و چرا از دشمن بعثی یا تهاجم وسیع فرهنگی در دهه 70 فتنه سال های 78 و88 وغیره همه را می توان به عنوان نمونه هایی از رذالت ها و دشمنی های آمریکایی ها در قبال مردم ایران نام برد.
در این راستا با توجه به انتخابات پیش رو دو مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی همواره دشمنان درصدد نفوذ برای زمینه سازی توطئه های دیگری در این دو مراکز مهم تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند که می طلبد مردم با پیروی از ولایت فقیه، داشتن آگاهی کامل و بصیرت بالا هوشیار باشند تا مانع از ورود و نفوذ دشمنان برای اجرای اهداف شومشان در داخل کشور شوند.