به مناسبت را رسیدن هفته بسیج موج سایبری " من یک بسیجی ام" در زاهدان تشکیل شد.