روز آخر شده و حال عجیبی دارم
روی لب ذکر دعاهای یجیبی دارم

سفره ی مغفرتش زود به اتمام رسید
سه دهه این دل من پای مناجات دوید

سه دهه رنگ خدا، رنگ ولایت دیدم
هرشب از داغ حسین بن علی رنجیدم

دهه ی اول آن یاد محرم بودیم
هر شبش یاد شبی از دهه ی غم بودیم

دهه ی دوم این ماه جلی شد دلمان
راهی جشن حسن جان نبی شد دلمان

سه شب قدر گذشت و بگرفتیم جلا
کاش امضا شده باشد سفر کرب وبلا

نام حیدر که شنیدیم چنان در و صدف
پر کشیدیم همه تا سر ایوان نجف

ای خدا عیدی مان را بنویسید حرم
روزی سینه زنان را بنویسید حرم

روزی اشک محرم بنویسید مرا
دل لبریز ز ماتم بنویسید مرا