مسئولین بیدار شوید و الا با لگد دشمن بیدار خواهید شد و آن موقع دیگر سودی نداره


فکر نمی کردیم با غفلت مسئولین، روزی برسد که از نماد  شجاعت و شهادت یعنی چفیه که الان زینت دوش مقام معظم رهبری است،در ابتذال و بدپوششی استفاده شود.

مسئولین بیدار شوید و الا با لگد دشمن بیدار خواهید شد و آن موقع دیگر سودی نداره.
.
.
گویا در این پوشش دکمه هم تحریم شده


تحریم میفهمی