این کوه که از بال مگس لرزان نیست

ما ملتمان اهل " بله قربان " نیست

بعد از دوشکست پشت هم آمریکا

فهمید حریف کشور ایران نیست